Vize MŠ

Chceme, aby dítě, které opouští naši mateřskou školu, bylo na základě svých sklonů, zájmů, potřeb a možností rozvinuto po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní.
(Výchova ke zdraví se děje celostně a pokrývá všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti, Havlínová, Vencálková KPZ).

Chceme, aby dítě, které opouští naši mateřskou školu, umělo projevovat jednoduchou lidskou laskavost a pozornost, aby se umělo vcítit do druhého, spolupracovat, pomáhat druhým a konat náhodné dobré skutky.
(Laskavost a zájem o druhé nejsou součástí genetického kódu, musíme se o jejich růst starat a pokud se nepěstují vytrácí se, L. E. Shapiro, Emoční inteligence a její rozvoj).

Chceme, aby dítě, které opouští naši mateřskou školu, umělo vnímat estetické hodnoty v každodenním životě, v přírodě a v lidských výtvorech.
(Umění je tvoření, tvoření pocházející z lidských rukou, z lidského srdce a ducha, Karel Čapek).

Chceme, aby dítě, které opouští naši mateřskou školu, umělo projevovat radost z dalšího poznávání, mělo důvěru v sebe samotné a mělo dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
(Exempla trahunt – příklady táhnou).

Dlouhodobé záměry školy

Mit pozitivní vliv na zdravé prospívání.
Vychovávat a vzdělávat k celkovému zdravému životnímu stylu.

Pěstovat citovou výchovu.
Vychovávat a vzdělávat k sociálnímu a emočnímu růstu – emoční inteligenci.

Zajišťovat včasnost estetických podnětů.
Vychovávat a vzdělávat ke kultivaci hudebního, výtvarného a literárního projevu.

Povzbuzovat k učení a seznamovat se vším, co je pro život potřebné a užitečné.
Vychovávat k celoživotnímu vzdělávání


„ …Laskavost a zájem o druhé nejsou součástí genetického kódu, musíme se o jejich růst starat a pokud se nepěstují, vytrácí se…“

L. E. Shapiro, Emoční inteligence dítěte