Distanční výuka

(příloha ke školnímu řádu)

Tento typ výuky poskytuje Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízeními mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

  1. povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
  2. povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat

Pravidla a organizace pro distanční vzdělávání:

Komunikace s dětmi a jejich zákonnými zástupci při vzdělávání distančním způsobem:

Pro komunikaci mezi školou a rodiči volíme jednotnou komunikační platformu. Mateřská škola bude předávat informace k distanční výuce v pravidelných intervalech internetem s dostatečným časovým předstihem 1x týdně a to vždy v pondělí (případně v úterý) na e-mailové adresy zákonných zástupců.

Pokud rodič nemá přístup k internetu, obrátí se na třídní paní učitelku a domluví si způsob předání materiálů k distančnímu vzdělávání jinou formou např. telefonicky dle dohody (tel.: 778 712 434) nebo tištěnou formou 1x týdně materiály převzít osobně ve schránce určeném boxu na rampě MŠ, a to vždy v úterý v časovém rozmezí od 6.00 do 17.00 hodin.

Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou:

Off-line aktivit – na dálku. U dětí předškolního věku se bude jednat především o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce, společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, čtení, pohybové aktivity, společný poslech hudby, vytváření portfolia.

On-line vzdělávání – na dálku bude probíhat prostřednictvím internetu, a to pomocí asynchronní výuky, kdy děti budou pracovat se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem. Využívány budou např. nahrávky videí na You Tube, nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., a to jak k samostatnému vzdělávání, tak i zasílání vzdělávacích nabídek, aktivit, činností nabízených p. učitelkou.

Tyto materiály budeme rodičům zpřístupňovat dálkovou formou prostřednictvím e-mailu.

Vytváření portfolia: děti si s rodiči založí jednoduchou složku, obálku, zásobník pro zakládání různých úkolů z distanční výuky.  Mohou zde být i jiná jakákoliv užitečná a zajímavá témata, výrobky, vlastní nápady dětí, fotky, kresby, výstřižky z běžného života kolem vás. Konzultace, rady, pomoc, zpětnou vazbu, individuální potřeby ze strany rodičů, dětí, nabízíme pomocí e-mailové komunikace nebo po předchozí telefonické domluvě.

Třída Berušek: berusky@mszahumenice.cz    Třída Medvídků: medvidci@mszahumenice.cz

Telefon: 778 712 434

Omlouvání dětí: při neúčasti dítěte na povinném předškolním vzdělávání (a to z různých důvodu, např. nemoci) bude zákonný zástupce prostřednictvím výše uvedených e-mailů informovat třídní p. učitelku, která vede absenci v omluvném listu.

V Brně dne 8. března 2021

                                                                                                            Hana Lejsková, ředitelka MŠ